Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçedir ve disiplinlerarası nitelikte bir programdır. Disiplinlerarası öğretim, birden fazla disiplinden materyal içeren bir öğretim yöntemidir. Sadece bir disipline odaklanarak elde edilemeyecek içgörü, cevap veya fikir sağlamak için birden fazla disiplinden gelen bilgilerin entegrasyonunu veya sentezini içermektedir. Disiplinlerarası öğretim; merkeze bir konuyu, olayı, problemi, başlık ya da deneyimi, birden fazla disiplinin yöntemi ve anlayışıyla ele alan bir yaklaşım olarak tanımlamıştır.

Programın en önemli özelliği disiplinlerarası niteliğin öncelikle  dikkate alınmasıdır.İş Sağlığı ve Güvenliği alanının, günümüzde birçok disiplinin işbirliğini gerektirmesi bu tür bir öğretim yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Eğitim sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


İş Sağlığı ve Güvenliği, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir alandır. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

Dünya nüfusundaki artış, teknolojik gelişmeler ile görülen makineleşme ve dijitalleşme beraberinde iş imkanlarının kısıtlılığını getirmekte, bu da işsizlik sorununu doğurmaktadır. Çalışanlar kısıtlı iş imkanları içerisinde elde ettikleri işlerini kaybetmemek uğruna her türlü koşulda çalışmaya katlanabilmektedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için en önemli unsurlardan biri de kontrol mekanizmasıdır. Her ülke kendi denetim sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği alanını kontrol etmektedir. Kontrol mekanizmasını güçlü tutabilmenin yolu ise denetim yapabilecek deneyimli kadroya sahip olmak ve sistemli bir denetim organizasyonu sağlamakla olur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin performansının en dramatik değerlendirme kriteri ölümcül kaza sayı ve hızlarıdır. Ülkemiz hala istenen düzeylere ulaşamamış olsa da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının uygulaması ilerledikçe performansımızda etkin bir sıçrama beklenmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemiz bütün işyerlerini kapsamı altına alan bir kanuna sahip olmuştur. Düzenleme ile kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alınmıştır. İşyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla tehlike sınıflarına ayrılmıştır. Çalışan sayısına ve işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi İSG profesyonelleri görev yapmaktadır. İSG profesyonelleri, özel eğitim gören ve mesleki yeterliliğini sınavla ispatlayan kişiler arasından yetkilendirilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma süreleri ve görevlendirilmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süreleri ile acil durum planı ve risk değerlendirmesinin yenilenmesi gibi hususlar tehlike sınıflarına göre belirlenmektedir. Az tehlikeli işyerleri C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Tehlikeli işyerleri B sınıfı iş güvenliği uzmanı,Çok tehlikeli işyerleri ise A sınıfı İş Güvenliği uzmanı ile çalışmaları mevzuat ile zorunlu kılınmıştır. “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlar B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanmaktadırlar. Teknik eleman; “Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin  iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını”  ifade etmektedir.

Bu programın ile başarı ile tamamlanılması halinde, yetki verilmiş eğitim kurumlarında 220 saat süreli bir eğitime tabi tutulmanız ve eğitim sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca merkezi olarak yapılan sınav girmeye hak kazanmanız gerekmektedir. Bu sınavda,100 puan üzerinden 70 ve üzeri not alınması halinde B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanılmaktadır.

Bu programdan mezun olan adaylar, normal şartlar altında C sınıfı belgesini aldıktan sonra beklemesi gereken 3 yıl süreyi beklemeyeceklerdir.