Institute of Graduate Education

Molecular Biology and Genetics (English) Master's (Thesis)

Course List

 

Zorunlu Dersler:

 • Molecular Biology Methods and Applications (3+2, 10 AKTS): Dersin amacı biyoteknoloji çalışmalarında kullanılan temel tekniklerin, tekniğin temel ilke ve esasları, uygulama sırasında izlenmesi gereken basamaklar, deney dizaynı ve veri analizi konularına da vurgu yapılarak, öğrenilmesidir. Buna göre, işlenen konular arasında makromoleküllerin temel yapısı, makromoleküllerin uygun tekniklerle ayrılması ve saflaştırılması, polimeraz zincir reaksiyonu, elektroforez, blotlama ve yeni nesil dizileme teknikleri sayılabilir.
 • Scientific Project Planning and Management (3+0, 6 AKTS): Dersin amacı öğrencilere proje planlama ve yönetiminin en önemli yöntemlerini ve araçlarını tanıtmaktır. İşlenen bazı konu başlıkları proje yönetiminin temelleri, araştırma ve yayın etiği ve etik kurullara başvuru, risk yönetimi, öngörülemeyen risklerle başa çıkma stratejileri, paydaş analizleri, proje yönetimi, planlama ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, kişisel gelişim ve kariyer yönetimidir. 
 • Techniques of Writing Scientific Article and Ethics (3+0, 6 AKTS): Bu ders öğrencileri literatür taraması, veritabanlarının kullanımı, deney dizaynı, veri analizi, literatür çeşitleri, bilimsel araştırma sonuçlarını sunma yöntemleri (tez yazımı, derleme ve araştırma makale yazımı, sözlü sunum, poster sunumu), bilimsel dergiler ve makale yayınlanma süreçleri, hibeler ve araştırma teklifleri, bilimsel araştırmada etik konular ve biyoetik konularında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 • Applied Biostatistics and Experimental Design (3+2, 10 AKTS): Bu dersin amacı, biyoistatistiğin temellerinin (dağılımlar, hipotez testi, regresyon) öğrenilmesi, fark ve benzerliğin test edilmesi, çeşitli moleküler biyoloji ve genetik uygulamaları (endüstriyel, tarımsal ve tıbbi) için güncel deneysel tasarım yaklaşımları ve istatistiksel araçların incelenmesi, istatistik raporlarının bilimsel makalelerde kullanılması ve yorumlanması ve mevcut istatistiksel paketlerin (Excel, Libreoffice, R, Matlab) öğrenilmesidir.
 • Seminar (4 AKTS): Dersin amacı moleküler biyoloji ve genetikte gelişen alanlar konusunda yapılan araştırmalar ve AR-GE çalışmaları konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında genetik, moleküler biyoloji, biyomühendislik, biyobilişim gibi alanlarda öğrenciler tarafından yapılacak olan seminerler ile öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesinin yanı sıra, öğrenciler tarafından tez konularında hazırlayacakları sunumlar vasıtasıyla konferans ve toplantılarda nasıl sunum yapılacağı konusunda bilgi edinmeleri ve pratik yapmaları sağlanacaktır.
 • Thesis I / II (30 AKTS): Yükek Lisans tez çalışmasının amacı Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yenilikçi ve özgün bir çalışmanın bütüncül bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesidir. Öğrencilerin çalışmanın gereklerini fark etmeleri, tema bilgilerini öğrenmeleri, çalışma alanı ile ilgili güncel makaleleri incelemeleri, yorumlamaları, uygun çalışma rotasını belirlemeleri ve buna uygun olarak gerekli deneyleri yapmaları beklenmektedir.

 

Seçmeli Dersler (8 AKTS):

 • Regulation of Gene Expression (3+0, 8 AKTS): DNA ya da kromatin yapısının yapısal-kimyasal modifikasyonu, transkripsiyon, RNA’nın nukleustan sitoplazmaya taşınması, translasyon, post-transkripsiyonel ve post-translasyonel modifikasyonlar aracılığı ile gen anlatımının düzenlenmesinin basamakları incelenmektedir. Gen anlatımı hücre düzeyinde indüklenebilir ya da baskılanabilir. Bu değişimlerin yol açtığı durumlar, hastalıklarla ilişkisi ve genetik mühendisliği açısından önemi dersin temel konusunu oluşturmaktadır.
 • Current Issues in Molecular Biology and Genetics (3+0, 8 AKTS): Bu ders güncel moleküler biyoloji ve genetik alaındaki uygulamaların tıbbi, bilimsel ve endüstriyel sorunların çözümünde ve bu alanların iyileştirilmesindeki rollerinin, farklı bilimsel altyapıya sahip öğrenci topluluğunun tümüne uygun olacak şekilde vurgulanmasını hedeflemektedir.  
 • Plant Genetic Engineering and Applications (3+0, 8 AKTS): Bu dersin amacı bitki biyoteknolojisindeki tarihsel gelişim, bitki biyoteknolojisinde başvurulan teknikler ve organizmalar, bitki biyoteknolojisinden beklenen faydalar, bitki biyoteknolojisinde karşılaşılan zorluklar konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu derste, öğrencilere genetiği değiştirilmiş bitkileri üretebilmeleri için gereken adımlar hakkında bilgi verilerek bitkilerin geliştirilmesinde kullanılan yöntemlere odaklanılacaktır.
 • Molecular Markers in Plant Breeding (3+0, 8 AKTS): Bitki moleküler biyolojisi, bitki transformasyonu (gen teknolojisi) ve/veya genetik markör bilgisinin uygulanması yoluyla mahsul iyileştirme programlarına dahil edilebilir. Bitki hücre ve doku kültürü, bitki transformasyonunda kullanılır ve bitki ıslahında başka uygulamaları vardır. Bu ders, bitki ıslahında bitki transformasyonu, moleküler belirteçler ve hücre ve doku kültürünün uygulanması için bilimsel temeli ele almaktadır.
 • Epigenetics (3+0, 8 AKTS): Bu dersin amacı gen anlatımın düzenlenmesinde, hücre bölünmesi ve farklılaşmasında, hücre metabolizmasının düzenlenmesinde epigenetik mekanizmaların rolünün anlaşılmasını hedeflemektedir. Bu ders kapsamında, epigenetik kavramlar ve bu mekanizmayı etkileyen elemanlar spesifik örnekler üzerinden tartışılarak açıklanacaktır.
 • Genetic, Genomic and Evolution (3+0, 8 AKTS): Bu dersin amacı, genetiğin temellerini açıklayarak genomik çalışmaların popülasyon genetiğine katkıları ve evrimsel süreçlerin açıklanmasıdır.  Genom ve genetiğin temelinin mutasyon, seleksiyon, gen sürüklenmesi ve göç etkisi gibi evrimsel faktörlerin populasyonun genetiğini nasıl etkilediği ve şekillendirmesi ile evrim arasındaki ilişkinin genetik bilgiyle ele alınması hedeflenmektedir.
 • Non-coding Genome (3+0, 8 AKTS): Bu dersin amacı, insanlarda ve model organizmalarda bir dizi hücresel süreç boyunca gen olmayan DNA elemanlarının ve kodlama yapmayan RNA'ların çok yönlülüğünü ve bunların hücresel düzeydeki etkilerinin açıklamasıdır. Ders kapsamında kodlama yapmayan genomun tanımlanması ve işlevsel karakterizasyonu ile ilgili en son bulgular tartışılarak ve genom düzenlemesi ve evrimindeki yeni kavramlar ortaya konacaktır. Uzun ve küçük kodlama yapmayan RNA'lar, transposable elementler, yapısal DNA tekrarları ve kodlamayan düzenleyici elementler dersin kapsamında incelenecektir.
 • Cancer Biology and Genetics) (3+0, 8 AKTS): Bu derste, kanser biyolojisi ve genetiğinin temel kavramları açıklanarak hücresel onkogenlerin, büyüme faktörleri ve reseptörlerinin, virüslerin, sinyal iletiminin ve tümör baskılayıcı genlerin hücre döngüsünü ve apoptoza etkileri sonucunda kanserin nasıl geliştiği tartışılacaktır.